Optimal N-gjødsling til korn

N-gjødselmengden som gir størst økonomisk margin er oftest høyere enn N-mengden som fjernes i kornet. For å finne den optimale N-gjødselmengden og hvor mye N som fjernes med kornet ved ulikt avlingsnivå, er det brukt resultat fra ca. 300 forsøk utført i 1991-2014. Det beregnes økonomisk optimal N ved ulike forhold mellom gjødselkostnad og kornpris, og det vises mengdene av P og K som blir tilført samtidig ved gjeldende valg av gjødseltype, samt avviket fra normalbehovet ved gjeldende nivå på forventet avling. I tillegg blir balansen mellom tilført og bortført nitrogen beregnet, og det gis en vurdering av bærekraftigheten ved ulike scenarier med begrensing av N-tilførselen (tilført N-mengde lik bortført N-mengde, N-overskudd begrenset til 'akseptabelt' nivå på 2,5 kg N/daa eller %-vis reduksjon i N-tilførsel).

Inndata

Avlingsinformasjon
Kornart velges fra listen som dukker opp når du taster på markøren i feltet. Gjeldende målpris og en tørkeutgift på 10 øre/kilo ved 18% vann vises. Begge disse tallene kan endres etter ønske. Trekk for kvalitetstap kan evt. også legges inn og da vises den endelige kornprisen ved disse valgene. Til slutt tastes inn forventet avlingsnivå. Dette må være et realistisk valg basert på tidligere stedlig erfaring. På grunnlag av forsøksmaterialet er det lagt inn sperrer på 800 kg for vårkorn og 900 kg for høstkorn.
Målpriser kornsesongen 2022/2023
Gjødslingsinformasjon
Det velges inntil to gjødseltyper som skal brukes, f.eks. til grunngjødsling og delgjødsling. Det er lagt inn et utvalg som er aktuelt for korn, med tilhørende innhold av N, P og K og med gjeldende priser levert i storsekk fra FK Kambo. Brukeren kan selv legge inn andre gjødseltyper og priser etter ønske. Til slutt tastes inn prosentandelen av N som man planlegger å bruke med valg nr. 2 (f. eks. 25% når man gir 9 kg ved start og delgjødsler med 3 kg, 0% hvis det ikke er valgt mer enn én gjødseltype). Den gjennomsnittlige prisen pr. kilo nitrogen blir da beregnet for summen av valgene som er gjort.
Felleskjøpets prisliste fra 1. februar 2023, storsekk fra Kambo
Resultat av jordanalyser
Om ønskelig, kan det legges inn tall for aktuelle jordanalyser på skiftet. Da vil man få en oversikt over avviket mellom normalbehovet og mengdene P og K som tilføres med gjødselvalgene som er gjort.

Resultater

Beregnet ved økonomisk optimal N-mengde

Økonomisk optimal N-mengde er basert på forventet avling og forholdet mellom N-gjødselkostnad og kornpris, som vist i figuren under. Hvete har større optimumnivå enn bygg og havre (f.eks. ved 500 kg avling og prisforhold 6 er optimal N-gjødsling ca. 14 kg N til hvete og ca. 12 kg N til bygg og havre):

Illustrasjon 1

Ved siden av den optimale N-mengden ved gjeldende gjødselvalg oppgis bl.a. gjødselkostnad og forventet proteinkonsentrasjon. Ut fra beregnet N-opptak i korn og halm oppgis utnyttelseseffektiviteten (NUE) av tilført N-gjødsel. Sistnevnte størrelse kan tolkes som følger:

NUETolkning
< 60%Lav 1
60-75%Middels
75-90%Høy
> 90%Ekstremt høy 2

1 Innebærer dårlig utnyttelse av tilført gjødsel, negativt for både klima og miljø
2 Innebærer fare for utarming av jordas N-reserver

Videre oppgis N-balansen ved halmfjerning. Et overskudd på 2,5 kg N/daa tilsvarer N-mengden som forventes utvasket fra norsk åkerjord når tilført N-mengde er lik bortført mengde. Dette kan derfor være et 'akseptabelt overskudd' for å unngå utarming av jordas N-reserver på lang sikt. Risikoen for N-tap til luft og vann øker med større overskudd. Et maksimalt ønskelig N-overskudd på 8 kg N/daa er foreslått nylig av EU Nitrogen Expert Panel (O. Oenema 2015, Int. Fert. Soc. Proc. No. 773, 32pp).

N-kostnad i valgt gjødselkombinasjon kr/kg N
Forhold N-gjødselkostnad/kornpris kg N/kg korn
N-mengde ved kostnad/prisforhold = 1 kg/daa
Optimal N-gjødselmengde kg/daa
Gjødselkostnad ved denne N-mengden kr/daa
Beregnet avling ved denne N-gjødselmengden kg/daa
N-opptak i korn ved denne N-gjødselmengden kg/daa
Proteininnhold i kornet %
N-opptak i korn+halm kg/daa
N-utnyttingseffekt i korn+halm %
N-overskudd ved halmfjerning kg/daa

P- og K-mengder ved gjeldende gjødselsvalg og forventet avling

P K
P% og K% ved gjeldende valg
P- og K-mengder ved opt. N (kg/daa)
Avvik fra normverdier (uten halmfj.)
Avvik fra normverdier (med halmfj.)
Avvik fra AL- justerte verdier (uten halmfj.)
Avvik fra AL- justerte verdier (med halmfj.)

Halmberegninger

Avlingstap ved ulike begrensninger på N-gjødselmengden

Hensikten med denne siden er å illustrere de økonomiske konsekvensene av ulike alternativer for begrensning av bruken av N-gjødsel i korndyrking. Følgende alternativ er belyst:
  • 'Null-balanse', hvor tilført N-mengde er lik N-mengden bortført i kornet.
  • 'Akseptabel balanse', som et innebærer et overskudd av 2,5 kg N/daa.
  • Begrensning på N-gjødsling, med et valgfritt prosentsats jfr. det økonomisk optimale.
Det vises avlingstapet som prosent av den økonomiske optimale verdien av dette i kroner pr. dekar. Dessuten vises besparelsen i gjødselkostnaden, som gir grunnlag for beregning av nettotapene.
"Null-balanse" "Akseptabel-balanse" Reduksjon av N-gjødsling
N-gj.mengde ved begrensning "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kg/daa
Ber. avling ved denne N-gj.mengden "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kg/daa
Avlingstap jfr. økon. optimal N-gj "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling %
Verdien av avlingstapet "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kr/daa
Reduksjon i gjødselkostnad "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kr/daa
Nettotap ved begrensning "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kr/daa
Nettotap som prosent av øk.optimal "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling %
Beregnet N-opptak i korn v. "0-balanse" "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling kg/daa
Reduksjon i proteininnhold i kornet "Akseptabel-balanse" Begrensning på N-gjødsling %